ဘမ္ရြန္ဂရက္ေဆးရံုႀကီးမွာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္မ်ားအား
အထူးသီးသန္႕ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

အလံုးစံုစစ္ေဆးမႈ(Comprehensive program) ႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုေသာစစ္ေဆးမႈ (Holistic program) အား
၁၀% ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဇြန္လ၃၀ရက္ ေန႕အထိျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား

အလံုးစံုစစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္ (Comprehensive program) ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာစစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္ (Holistic program)
Yangon International Medical Services Group မွ ေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၁။ ဟိုတယ္မွ ေလဆိပ္သို႕အခမဲ့ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း
၂။ အလည္အပတ္သြားျခင္းအစီအစဥ္(လက္မွတ္အတြက္သာ)မ်ားတြင္ လူနာမိသားစုမ်ားအတြက္ ၁၀% အထူးေလွ်ာ့ေစ်း
(က) Madame Tussauda (ဖေယာင္းရုပ္ထုျပတိုက္) ႏွင့္ Ocean World (ေရေအာက္ကမၻာ) အစီအစဥ္
(ခ) ေက်ာက္ဖယားျမစ္အတြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႏွင့္ ဘူေဖးညစာ
(ဂ) Safari World (ဆာဖရီဥယ်ာဥ္ + ေရေအာက္ဥယ်ာဥ္)
(ဃ) Baiyoke Sky (ဘိုင္းယုတ္စကိုင္း ဘူေဖးညစာ)
ဆက္သြယ္ရန္ Hotine ၀၉၅ ၁၀၅ ၁၀၅ ၊ ၀၉ ၇ ၃၁၅ ၇၀၇၇

ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ ။ ။ ၀၁-၃၇၈-၄၇၈၊ ၀၉၇-၃၁၀-၅၉၅-၃
ေနျပည္ေတာ္ရံုး ။ ။ ၀၉၄-၂၀၂၆-၂၂၂၆၊ ၀၆၇-၈၁၀၈-၂၈၈
ေတာင္ၾကီးရံုး ။ ။ ၀၉၇-၈၂၂၄-၁၆၈၆၊ ၀၉၂-၆၄၁၈-၄၈၆၈
ဘန္ေကာက္ရံုး ။ ။ +၆၆၂-၂၅၃-၈၆၅၄၊ +၆၆၂-၂၅၃-၈၆၅၆၊ +၆၆၆-၃၃၃၈-၅၈၃၂

မႏၱေလးရံုး ။ ။ ၀၉၄-၀၂၇၆-၇၆၈၁၊ ၀၉၄-၃၀၃၀-၃၂၇
ေမာ္လၿမိဳင္ရံုး ။ ။ ၀၉၂-၆၁၁၁-၅၅၃၇၊ ၀၉၂-၆၁၁၁-၅၅၃၈
လာရွိဴးရံုး ။ ။ ၀၉၅-၁၅၆-၁၀၁၊ ၀၉၂-၅၁၁၀-၀၁၁၈
Email : bi-myanmar@yimservices.com